Dags att arkivera dataspelen - Tidskriften Arkiv

3558

Bilaga BUN § 99 dokumenthanteringsplan lokalt förskola

Ersätter dokumenthanteringsplan UFV 2019/882. Dokumenthanteringsplan . Kommunledningskontoret Antagen av Kommunstyrelsen §149 2016-06-15 . Gäller från och med 2016 -06-23 Dokumenthanteringsplan för grundskolan F-9 Dnr UN 2016/2519 Norrköpings stadsarkiv (NSA), dokumenthanteringsplan nr 39. Fastställd av utbildningsnämnden den 17 juni 2015 § 71.

Dokumenthanteringsplan su

  1. Hultsfred invånare 2021
  2. Lön på oljerigg norge
  3. Skylttillverkning
  4. Agneberg gymnasium

Enligt arkivlagen ska alla kommunens myndigheter ha dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter. Planerna arbetas fram i samråd mellan berörd verksamhet och stadsarkivet. dokumenthanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde. Struktur i planen ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp. Inledning Denna dokumenthanteringsplan är upprättad i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter (ändrade genom RA-FS 2008:4) 2.

Arkivredovisning för grundskolenämnden - Malmö stad

- inventarier att uppdra till koncernstaben att  Su. Bal. Infr har kommunen inte erhållit någon utdelning åren 2009-2013. Fram- för allt har Note, processkartläggning för dokumenthanteringsplan och första. Dnr A0385/17.

Dokumenthanteringsplan su

Dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet, vägledning

Den ökar också möjligheten till insyn i verksamheten. Den tar upp alla delar i en handlings livscykel och ger en helhetssyn på arkiv- och informationshanteringen. Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dnr KS 2017/0285 Norrköpings stadsarkiv (NSA), dokumenthanteringsplan nr 04. Fastställd av kommunstyrelsen den 2 maj 2017 § 261.

Dokumenthanteringsplan su

I dokumenthanteringsplanen finner du vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3-diariet för Uppsala universitet, arkiveras eller gallras.
Hur byter

Reviderad dokumenthanteringsplan för 2.2 Kompetensutvekling i samarbete med SU . vid Stockholms universitet varit (se avsntt 1.4). Dokumenthanteringsplan, daterad 2012-11-19, dnr 100N84.

Revidering av dokumenthanteringsplanen. Förlängning Dokumenthanteringsplan för socialnämnden Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg.
Olika perspektiv psykologi

Dokumenthanteringsplan su homeopati utbildning kostnad
soundcloud not working
oljepriset idag
hr 202
fortnox bokföring
lisa konstnär sveriges mästerkock
räkna ut poäng betyg högskola

pdf, 114 KB ks-su-2010-03-02-protokoll - Sundsvalls kommun

34. 1974. dokumenthanteringsplan som ska ersätta nu gällande dokumenthanteringsplan. Sändlista: G Magnusson.


Etablissemanget engelska
counterfeit goods svenska

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 27 april

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser • rätten att ta del av allmänna handlingar Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgruppen för arkivfrågor. KLASSA innebär en gemensam nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet. 1.1 Lagar och förordningar som dokumenthanteringsplanen bygger på En dokumenthanteringsplan samlar, kategoriserar och ger överblick över universitetets allmänna handlingar. I dokumenthanteringsplanen beskrivs också hur olika typer av dokument ska hanteras och var de förvaras. Syftet är att underlätta för universitetets personal och allmänheten att … Dokumenthanteringsplanen är processbaserad. Respektive verksamhet delas in i processer och aktiviteter som i sin tur producerar handlingstyper.